نظرسنجی غذای پرسنلی 

هتل المپیک

گام 1 از 2

همکار گرامی

سلام

لطفا به منظور ارزیابی غذای پرسنلی این پرسشنامه را با دقت تکمیل نمایید.
عالیخوبمتوسطضعیف
رضایتمندی از کیفیت و طبخ غذا
کمیت و مقدار غذای تحویلی
زمانبندی توزیع غذا
برنامه غذای هفتگی برای توزیع غذا